תוכנית לאומית: צרכנים שמבזבזים חשמל ישלמו יותר

בימים אלו מגבשת הממשלה תוכנית לאומית לצמצום צריכת החשמל. במסגרת ההצעה תקים הממשלה "סוכנות לאומית לניהול מקורות אנרגיה" שתהיה גוף בין-משרדי שיפעל במשרד התשתיות הלאומיות וינהל את תוכנית הצמצום. הסוכנות תוקם במסגרת תיקון "חוק מקורות אנרגיה התש"ן 1989" שיוזם שר התשתיות, בנימין בן-אליעזר. התיקון יחול גם על משרדי הממשלה, על הרשויות המקומיות ועל גופים ציבוריים נוספים.

כיום אנחנו צורכים כ-50 מיליארד קילו-ואט לשעה, ולהערכת משרד התשתיות, ב-2020 יעמוד הביקוש לחשמל על 80 מיליארד קילו?ואט לשעה - כך שהחיסכון שיידרש משנה זו ואילך הוא 16 מיליארד קילו-ואט לשעה.הכוונה היא לצמצם ב-20% את צריכת החשמל השנתית עד 2020.

במסגרת התוכנית מוצע כי פעילות הסוכנות תמומן באמצעות היטל צריכה, שייגבה מאיתנו הצרכנים במסגרת חשבון החשמל. ההיטל יותאם להיקף הצריכה, כך ש"זוללי חשמל" ישלמו יותר. כדי לבחון את הצריכה הביתית ברמת מכשיר החשמל הביתי - וכך לאפשר ניתוח צריכה מעמיק - תבצע חברת החשמל סקר בקרב 200 משפחות כבר במהלך השנה הקרובה שבמסגרתו יותקנו ככל הנראה בבתי המשפחות שייבחרו מתקנים מיוחדים המיועדים למדידת צריכת החשמל. בנוסף מבצעת חברת החשמל פיילוט בקרב מספר מצומצם של משפחות עובדי החברה, כדי לוודא את בטיחות ציוד המדידה לפני שיותקן ב-200 בתי אב ברחבי הארץ.

על-פי התוכנית המוצעת, משרד התשתיות הלאומיות יכין גם תוכנית רב-שנתית לפעולות פרסום ושיווק שתתמקד בין היתר בזיהוי וברכישת מכשירים ביתיים חסכוניים על-ידי הצרכן, בפעילות ביתית להתייעלות אנרגטית כגון הפעלת מכשירים בשעות השפל, בהקפדה על הימנעות מצריכה מיותרת של חשמל, בהצעות להפעלת מכשירים בצורה יעילה יותר ועוד. בנוסף תתמקד התוכנית בהגברת מודעותו של הציבור לחיוניות הצריכה היעילה של חשמל ובתוכניות חינוכיות בבתי הספר.

בתוכנית מוצע כי החל בשנת התקציב 2009 תיקבע לכל צרכן אנרגיה ציבורי תקנה תקציבית ייעודית, המפרטת יעדי רכישת אנרגיה ושימוש בשירותי אנרגיה. לצורך תמיכה בפרויקטים לצמצום צריכה ולהתייעלות במגזר הציבורי ובמגזר הלא-ביתי, יקבלו המשרדים והרשויות תמריצים כגון מענקים, הלוואות בריבית מועדפת, ערבויות וביטוחים, שישמשו אותם לפרויקטים להתייעלות ולחיסכון באנרגיה.

במשרד התשתיות מתכוונים לקבוע יעילות מינימלית של מכשירים הצורכים אנרגיה רבה ולצרף למכשירי החשמל מידע ברור ומפורט יותר בנוגע לצריכת החשמל שלהם, כך שהצרכן יוכל לרכוש מוצרים חסכניים בחשמל.

מעבר לצריכה הביתית, התוכנית החדשה קובעת כי הממשלה תוביל את המשק בכל הנוגע להתייעלות בצריכת האנרגיה, וכי מעבר להיבט הממלכתי הממשלה תגיע לשלושה הישגים עיקריים: הפחתה משמעותית של צריכת החשמל הממשלתית, הפחתה משמעותית של ההוצאה הממשלתית על חשמל ושחרור משאבי החשמל בשעות צריכת השיא.