RSS

איכות הסביבה: פיקוח

  • ליקויים ב-87 מתוך 114 פנצ'ריות שנבדקו במבצע אכיפה
    במבצע ארצי לאכיפת החוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ביקרו מפקחי המשטרה הירוקה ב- 114 פנצ'ריות, נתנו הסבר ודף מידע על החוק החדש ובדקו את נושא האחסון והפינוי המוסדר של צמיגים משומשים.
  • יוזמות הפחתת זיהום יכניסו 25 מיליון ש"ח בשנה
    שישה פרויקטים להפחתת פליטת גזי חממה, המייצגים חיסכון של 620 מיליון טונות פחמן דו-חמצני בשנה, אושרו על ידי הוועדה הלאומית למנגנון פיתוח נקי. היזמים יוכלו כעת לפנות לאו"ם ולסחור בחיסכון שלהם עם מפעלים בחו"ל שזיהמו מעל למכסה המותרת להם. עבור כל טונה CO2 שנחסכה לשנה יכולים היזמים לקבל 15 אירו.
  • תוכנית לאומית: צרכנים שמבזבזים חשמל ישלמו יותר
    הממשלה מגבשת בימים אלה תוכנית לאומית לצמצום צריכת החשמל בשל המחסור החמור בחשמל. הכוונה היא לצמצם ב-20% את צריכת החשמל השנתית עד 2020. במסגרת התוכנית תבצע חברת החשמל סקר בקרב 200 משפחות לגבי צריכת החשמל בבתיהן. משפחה שתצרוך מעל הממוצע - תשלם יותר.